Το πράσινο φως για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας άναψε το Συμβούλιο Υπουργών. 

Ο νόμος απαιτεί από όλες τις χώρες της ΕΕ να ποινικοποιούν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον καταναγκαστικό γάμο και τη βία στον κυβερνοχώρο, όπως η μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων . Ο νέος νόμος περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και θέτει πρότυπα για την προστασία των θυμάτων αυτών των εγκλημάτων. 

Η διάπραξη αυτών των εγκλημάτων θα τιμωρείται με ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τουλάχιστον ένα έως πέντε χρόνια. Η οδηγία συνοδεύεται επίσης από εκτενή κατάλογο επιβαρυντικών περιστάσεων, όπως η διάπραξη του αδικήματος σε βάρος παιδιού, πρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου ή δημόσιου εκπροσώπου, δημοσιογράφου ή υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επισύρουν αυστηρότερες ποινές. 

Η οδηγία περιέχει επίσης λεπτομερείς κανόνες για τα μέτρα βοήθειας και προστασίας που πρέπει να παρέχουν τα κράτη-μέλη στα θύματα. Θα καταστεί ευκολότερο για τα θύματα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας να αναφέρουν ένα έγκλημα. Επίσης, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική αναφορά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά λαμβάνουν βοήθεια από επαγγελματίες. Όταν τα παιδιά αναφέρουν ένα έγκλημα που διέπραξε κάποιος με γονική μέριμνα, οι Αρχές θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία της ασφάλειας του παιδιού πριν ενημερώσουν τον φερόμενο ως δράστη. 

Προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο του θύματος και να αποτραπεί η επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, τα κράτη-μέλη πρέπει επιπλέον να διασφαλίσουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την προηγούμενη σεξουαλική συμπεριφορά του θύματος θα πρέπει να επιτρέπονται σε ποινικές διαδικασίες μόνο όταν είναι συναφή και αναγκαία. 

Με την ιδέα της οικοδόμησης ενός ασφαλέστερου μέλλοντος, τα προληπτικά μέτρα στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις βαθύτερες αιτίες της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και στην προώθηση του κεντρικού ρόλου της συναίνεσης στις σεξουαλικές σχέσεις. 

Τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο.