Ειδική προκήρυξη για την κάλυψη λειτουργικών κενών στην παράλληλη στήριξη σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023/2024 δημοσίευσε το Υπουργείο παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την προκύηρυξη από την Παρασκευή 03.11. έως και την Τρίτη 07.11.2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, και βάσει της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης, με την υπ’ αριθμ. 126811/Ε1/03-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΥΥΣ46ΝΚΠΔ-ΛΞΓ) Ειδική Προκήρυξη, καλούνται οι εγγεγραμμένοι:

(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.), και

(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και κλάδου ΠΕ70 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 1618/2023),

εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, με βάση και τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (παράλληλης στήριξης) σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία ή/και ομάδες δημοτικών σχολείων, για το σχολικό έτος 2023-2024, από την Παρασκευή 03 έως και την Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023.»